EmID
UserID
User
Email
คำนำหน้า
ชื่อ สกุล
หน่วยงาน
ฝ่ายงาน
ตำแหน่ง
สายบังคับบัญชา
ที่อยู่
เบอร์โทร
Line Torken ประจำตัว  ทดสอบส่ง
สี ประจำตัว
รูปประจำตัว
ลายเซ็นรูปภาพ