แฟ้ม
วันที่
ถึงวันที่
โรงพยาบาลจำนวนครั้งจำนวนคน
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 14,172 11,529
โรงพยาบาลศรีธัญญา 11,481 9,443
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 8,013 5,322
โรงพยาบาลสวนปรุง 7,634 6,703
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 7,594 6,811
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 6,942 5,149
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 6,734 5,443
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 5,939 4,583
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 4,714 3,526
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 3,315 2,388
สถาบันราชานุกูล 3,264 1,811
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 3,040 2,899
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 2,738 2,511
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 2,265 1,921
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 1,665 1,584
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 952 784
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 609 504
*ข้อมูลจาก DataCente กรมสุขภาพจิต https://dtc.dmh.go.th/