ปีงบประมาณ
จำนวนผู้ป่วยนอก
110,518 คน
จำนวนรับบริการผู้ป่วยนอก
228,732 ครั้ง
จำนวนผู้ป่วยใน
5,263 ราย
ผู้ป่วยใน
175,374 วัน
จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก
จำนวนการให้บริการผู้ป่วยใน
แผนที่
จำนวนผู้ป่วยแยกตามสถานบริการ
โรคสำคัญด้านจิตเวช

                    
*ข้อมูลจาก DataCente กรมสุขภาพจิต https://dtc.dmh.go.th/