ปีงบประมาณ
จำนวนครั้ง ผู้รับบริการ
 หน่วยงานรวมต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 496 496
2 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 124 124
3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 34 34
4 สถาบันราชานุกูล 8 8
5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 7 7
6 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 5 5
7 โรงพยาบาลศรีธัญญา 0 0
8 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 0 0
9 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 0 0
10 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 0 0
11 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0
12 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 0 0
13 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 0 0
14 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 0 0
15 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 0 0
16 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 0 0
17 โรงพยาบาลสวนปรุง 0 0
18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 0 0
19 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 0 0
20 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 0 0
*ข้อมูลจากการรายงาน สจ.รง.201 DataCente กรมสุขภาพจิต https://dtc.dmh.go.th/