ID User
UserName
Email
รหัสบุคลากร
คำนำหน้า
ชื่อ สกุล
หน่วยงาน
ฝ่ายงาน
ตำแหน่ง
สายบังคับบัญชา
ที่อยู่
เบอร์โทร
Line Torken ประจำตัว  ทดสอบส่ง
สี ประจำตัว
รูปประจำตัว
ลายเซ็นรูปภาพ
© 2566 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Online 105