แฟ้ม
วันที่
ถึงวันที่
โรงพยาบาลจำนวนครั้งจำนวนคน
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 11,193 9,220
โรงพยาบาลศรีธัญญา 10,543 9,011
โรงพยาบาลสวนปรุง 10,228 8,439
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 8,780 7,737
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 7,344 6,581
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 7,107 5,608
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 6,647 5,113
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 6,414 5,323
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 5,016 3,796
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 4,798 3,944
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 4,179 3,516
สถาบันราชานุกูล 4,132 2,587
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 2,516 2,331
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 2,378 2,066
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 2,083 1,665
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 1,301 1,279
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 1,169 1,016
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 850 725
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 843 631
*ข้อมูลจาก DataCente กรมสุขภาพจิต https://dtc.dmh.go.th/