ปีงบประมาณ
จำนวนครั้ง ผู้รับบริการ
 หน่วยงานรวมต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 928 496 133 95 80 51 73
2 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 710 124 112 118 124 108 124
3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 177 34 35 26 45 21 16
4 โรงพยาบาลศรีธัญญา 97 70 6 6 6 9
5 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 84 24 16 20 16 8 0
6 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 83 12 14 15 20 22 0
7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 31 5 6 7 2 3 8
8 สถาบันราชานุกูล 30 8 2 4 14 0 2
9 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 10 10 0 0 0 0 0
10 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 1 0 0 1 0 0 0
11 โรงพยาบาลสวนปรุง 0 0 0 0 0 0
12 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 0 0 0 0 0 0 0
13 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0
14 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0
15 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0
16 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0
17 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0
18 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0
19 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 0 0 0 0 0 0 0
20 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0
*ข้อมูลจากการรายงาน สจ.รง.201 DataCente กรมสุขภาพจิต https://dtc.dmh.go.th/