ปีงบประมาณ
จำนวนผู้ป่วยนอก
190,788 คน
จำนวนรับบริการผู้ป่วยนอก
769,322 ครั้ง
จำนวนผู้ป่วยใน
14,463 ราย
ผู้ป่วยใน
664,074 วัน
จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก
จำนวนการให้บริการผู้ป่วยใน
แผนที่
จำนวนผู้ป่วยแยกตามสถานบริการ
โรคสำคัญด้านจิตเวช

                    
*ข้อมูลจาก DataCente กรมสุขภาพจิต https://dtc.dmh.go.th/